Artikel 1 : Algemeen
1.1 De vennootschap onder Firma G&M Best, gevestigd te Best is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en zal in deze voorwaarden worden aangeduid als “G&M”.
1.2 Onder “Afnemer” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie G&M een aanbieding richt en/of die aan G&M een opdracht verstrekt en/of waarmee G&M een overeenkomst sluit tot levering van goederen en/of diensten.
1.3 Indien de “Afnemer” een onderneming drijft, een eenheid die een economische activiteit uitvoert, gelden in bepaalde gevallen afwijkende- en/of aanvullende voorwaarden, als in deze Algemene Voorwaarden aangegeven.
1.3 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: de tussen G&M en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst.
1.4 Onder “Producten” wordt verstaan alle zaken waarvan de levering aan Afnemer met toepassing van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen en/of die feitelijk zijn of worden geleverd.

Artikel 2 : Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van G&M, op alle opdrachten die G&M aanvaardt en overeenkomsten die G&M sluit.

Artikel 3 : Het Aanbod
3.1.Een aanbod van G&M is 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
3.2 Indien een aanvaarding door Afnemer van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Afnemer en als verwerping van het aanbod van G&M.
3.3 Eventuele afbeeldingen opgenomen in het aanbod of op andere momenten door G&M verstrekt, dienen slechts ter illustratie. Hoewel G&M tracht daarmee een zo goed mogelijk beeld te geven, maken deze afbeeldingen geen deel uit van het aanbod en kunnen deze dus geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, omdat de Producten niet alle eigenschappen bezit die op de afbeeldingen zijn weergegeven, waaronder een specifieke kleur.
3.4 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij het bedrag aan BTW nadrukkelijk wordt vermeld als onderdeel van de totaalprijs.
3.5 Wanneer de Afnemer zelf de maatvoering en/of andere specificaties doorgeeft aan G&M en G&M de Producten levert volgens die specificaties, kan G&M niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van onjuistheden in de door Afnemer opgegeven specificaties.

Artikel 4 : Totstandkoming
De overeenkomst komt tot stand door de tijdige ontvangst door G&M van de schriftelijke aanvaarding van het aanbod door Afnemer.

Artikel 5 : Annuleren
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, kan de overeenkomst tussen G&M en Afnemer niet worden geannuleerd.

Artikel 6 : Onverwachte omstandigheden
Indien G&M het werk van de Afnemer bezoekt om in te meten en G&M constateert zichtbare voor het werk relevante gebreken van de onroerende zaak waaraan het werk wordt verricht, dan is G&M gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, al dan niet onder het doen van een nieuw aanbod.

Artikel 7 : Meerwerk
7.1 Meerwerk voortvloeiende uit het werk en/of op verzoek van de Afnemer verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Afnemer met hantering van de aan Afnemer kenbaar gemaakte tarieven.
7.2.Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan G&M worden in rekening gebracht als meerwerk.
7.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van G&M op betaling daarvan onverlet.

Artikel 8 : Leveringen
8.1 Door G&M opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en overschrijding daarvan kan niet leiden tot enige aanspraak van Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van de aangegeven levertijd, kan Afnemer G&M schriftelijk in gebreke stellen onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming, die echter tenminste XX weken zal bedragen en overigens in acht zal nemen welke termijn G&M als gevolg van de omstandigheden van het geval nodig zal hebben om de levering naar behoren te verrichten.
8.2 G&M kan de Producten in gedeelten leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Wanneer de zaken in gedeelten worden geleverd, is G&M bevoegd de deellevering afzonderlijk te factureren. Het risico van de producten gaat over op de Afnemer op het moment van levering, ook al is de eigendom van de zaak nog niet overgedragen.
8.3 Aanvullend geldt voor de Afnemer die een onderneming drijft, als bedoeld in artikel 1.3, dat de Producten door de Afnemer dienen te worden opgehaald, af fabriek te Best, waarbij het moment van afgifte door G&M aan Afnemer of de transporteur aan het adres van G&M geldt als moment van levering, óók wanneer het transport ten behoeve van de Afnemer is geregeld door G&M. Eventuele opslag van de Producten nadat G&M Afnemer op de hoogte heeft gebracht dat de Producten voor afgifte gereed staan, zal door G&M worden geregeld in afwachting van instructies van de Afnemer. Deze opslag zal voor rekening en risico van de Afnemer plaatsvinden.

Artikel 9 : Verplichting G&M
9.1 G&M zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren en G&M neemt de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht.
9.2 Het bepaalde in art. 8.2 is niet van toepassing, wanneer er geen bezichtiging door G&M plaatsvindt en/of de Afnemer zelf de informatie aanlevert aan G&M, waarop het aanbod wordt gebaseerd.

Artikel 10 : Verplichting Afnemer
10.1 Afnemer stelt G&M in de gelegenheid het werk te verrichten en stelt de benodigde aansluitingen aan voorzieningen als elektra en water beschikbaar voor het werk.

10.2 Afnemer zorgt er voor dat G&M tijdig kan beschikken over de voor haar werk benodigde
goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen.
9.3 Afnemer draagt het risico en de gevolgen van:
a. onjuistheden in de omschrijving van door Afnemer opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door Afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Afnemer ter beschikking zijn gesteld;
e. onjuistheden in de door of namens Afnemer verstrekte gegevens.

Artikel 11 : Garanties
11.1 Op de Producten heeft de Afnemer de volgende garantie, inclusief de minimum wettelijke garantie:
a. Aluminium (kozijn ) profielen : 10 jaar
b. Kunststof (kozijn )profielen : 10 jaar,
uitgezonderd kozijnprofielen met Dekorfolie : 5 jaar
c. Op condensvorming in het Glas : 10 jaar
d. Kanaalplaten : 10 jaar, uitgezonderd condensvorming
e. Terrasoverkappingen : 10 jaar
f. Zonwering, Rolluiken, Screens, incl. evt. motoren : 5 jaar
g. Rolpoorten incl. evt. motoren : 2 jaar
h. Beslag ramen en deuren : 2 jaar
i. Insectenwering : 2 jaar
j. Overige producten. : 2 jaar
Bovenstaande garantie omvat reparatie/arbeids¬loon, onderdelen en voorrijkosten. G&M is te allen tijde gerechtigd zelf de reparaties en andere werkzaamheden te verrichten, dan wel daarvoor een door haar te bepalen derde in te schakelen.
De garantie omvat niet het arbeidsloon en voorrijkosten van derden, die niet van G&M opdracht hebben gekregen tot het verrichten van die werkzaamheden.
11.2 Indien de Afnemer een onderneming betreft als bedoeld in artikel 1.3, dan is de garantie (in afwijking van het vorige lid) beperkt tot reparatie aan het adres van G&M en tot het leveren van nieuwe onderdelen. Voor reparatie dienen de producten bij G&M door Afnemer te worden afgegeven.
11.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie :
a. bij beschadiging van de Producten door de Afnemer en/of derden, zowel in geval van opzet, als in geval van nalatigheid als in andere gevallen;
b. bij onoordeelkundig gebruik of gebrek aan voldoende onderhoud door Afnemer en/of derden;
c. bij normale slijtage;
d. in geval van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, hagel- en steenslag, stroomuitval, natuurrampen, enz.;
e. indien gebreken en/of schade het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door Afnemer en/of door derden.
f. indien de Afnemer zijn verplichtingen jegens G&M met betrekking tot de geleverde Producten niet volledig is nagekomen, waaronder diens betalingsverplichtingen.
g. G&M niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld tot onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Artikel 12 : Betaling
12.1 Betaling van de bedragen die Afnemer aan G&M verschuldigd is (inclusief kosten voor meerwerk), dient te geschieden binnen 5 dagen na oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 G&M heeft het recht van Afnemer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, dan wel betaling in termijnen, naar gelang de voortgang van het werk.

Artikel 13 : Niet tijdige betaling
13.1 De Afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betaaltermijn. G&M zendt na het verstrijken van die datum aan de Afnemer één betalingsherinnering, die zal gelden als ingebrekestelling. Hierdoor heeft de Afnemer de gelegenheid alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen, onverlet het recht van G&M de verdere werkzaamheden of leveranties op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
13.2 Over niet op tijd betaalde bedragen is G&M gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, vanaf het verstrijken van de betaaltermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Artikel 14 : Eigendomsvoorbehoud
14.1 De door G&M geleverde Producten en nog te leveren Producten blijven eigendom van G&M totdat Afnemer aan al haar
(betalings-)verplichtingen heeft voldaan.
14.2 Indien de Afnemer door omstandigheden desalniettemin de Producten in eigendom verkrijgt, is de Afnemer gehouden, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, op eerste verzoek van G&M toe te laten tot de Producten en te gedogen dat deze de geleverde Producten demonteert, afscheidt van zaken waarvan het deel is gaan uitmaken en de Producten meeneemt. Indien Afnemer hieraan niet volledige medewerking verleent, is G&M gerechtigd de rechter (al dan niet bij wijze van voorlopige voorziening) te verzoeken om dwangmiddelen op te leggen om deze medewerking af te dwingen. Op het moment dat de Producten worden afgescheiden van andere zaken, wordt Afnemer geacht het eigendom er van te hebben overgedragen aan G&M.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Afnemer vrijwaart G&M voor elke aanspraak van Afnemer zelf en van derden, ter zake van schade voortvloeiend uit enig toerekenbaar handelen en/of nalaten van Afnemer of een door Afnemer ingeschakelde derde, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
15.2. Afnemer is jegens G&M aansprakelijk voor schade en/of verliezen die Afnemer en/of derden toebrengen aan G&M, ingevolge enig toerekenbaar handelen en/of nalaten van Afnemer in de uitvoering van de overeenkomst.
15.3 Het hieronder onder a t/m c bepaalde vormt een aanvulling op de hiervoor vermelde leden van dit artikel, voor de Afnemer die een onderneming drijft, zoals bedoeld in artikel 1.3 van deze voorwaarden:
a. de Afnemer vrijwaart G&M volledig voor enige schade dan wel boetes die mochten voortvloeien uit de vaststelling door verantwoordelijke autoriteiten/instanties, dat Afnemer niet bevoegd is werkzaamheden te verrichten.
b. bij het einde van de overeenkomst, of zoveel eerder als G&M verzoekt, dient Afnemer alle bedrijfsmaterialen die betrekking hebben op (gezamenlijke) werken onverwijld in te leveren bij G&M.
c. de Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering van de risico’s samenhangend met zijn werkzaamheden.

Artikel 16 : Klachtenregeling
16.1 Klachten over de uitvoering van de
Overeenkomst moeten binnen 8 dagen na oplevering volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij G&M. In geval van een beroep op een garantiebepaling, dient Afnemer binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek hiervan schriftelijk melding te maken aan G&M.
16.2 Bij G&M ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Wanneer een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstermijn vergt, wordt Afnemer hierover geïnformeerd.
16.3 G&M heeft XX weken de tijd te om de klacht op te lossen, te vermeerderen met de levertijd van producten die ter oplossing van de klacht geleverd worden door derden, terwijl voorts rekening wordt gehouden met vertragingen die kunnen ontstaan door omstandigheden als aanvragen vergunningen, benodigde voorzieningen en beschikbaarheid van personeel.
16.4 In geval van een klacht en/of onvolledige oplevering is Afnemer gerechtigd om maximaal 10 % van de koopsom achter te houden totdat de werkzaamheden volledig zijn afgerond, voor zover de ernst van de klacht dit rechtvaardigt.
16.5 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, geldt voor een Afnemer die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1.3, dat een klacht als bedoeld in het eerste lid binnen 3 werkdagen na oplevering schriftelijk dient te worden gemeld aan G&M.

Artikel 17 : Geschillen
17.1 Op overeenkomsten tussen G&M en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
17.2 In geval van een geschil tussen G&M en de Afnemer kan door beide partijen het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, onverlet het recht van partijen om de rechter die op grond van de wet bevoegd is aan te zoeken. Indien Afnemer woonachtig, gevestigd of feitelijk verblijvend is buiten Nederland, kan de Afnemer het geschil alleen aanhangig maken bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.
17.3 In afwijking van het voorgaande lid geldt voor een Afnemer die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1.3, dat het geschil uitsluitend wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij G&M er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de rechtbank van de vestigingsplaats van de afnemer.

Artikel 18: Aanvullende- en afwijkende voorwaarden
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd door G&M.